Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu
 

Budowa i wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania w organizacji zgodnie z ISO 22301 oraz wymaganiami sektorowymi

 

 

Co zyskuje uczestnik?

 

Gruntowną wiedzę z zakresu budowy systemu zarządzania ciągłością działania (BCMS), od poznania procesów krytycznych organizacji po opracowanie dokumentacji Planów Ciągłości Działania (BCP) zgodnie z normą ISO 22301. Szkolenie to stanowi idealny wstęp dla osób, które zaczynają zajmować się tematyką ciągłości działania i chciałyby ugruntować swoją wiedzę w tym zakresie. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Zarys zarządzania ciągłością działania
 • Przepisy, standard, normy i źródła dobrych praktyk
 • Istota ciągłości działania
 • Zarządzanie ciągłością działania w teorii
 • Ryzyko w kontekście ciągłości działania
 • Klasyczny cykl zarządzania ciągłością działania
  • Analiza Wpływu na Biznes - ćwiczenie
  • Strategia zarządzania ciągłością działania - ćwiczenie
  • Plan ciągłości działania - ćwiczenie
 • Zasady testowania Planów Ciągłości Działania
 • Model dojrzałości w obszarze zarządzania ciągłością działania
 • Ciągłość działania w kontekście powierzonych procesów (outsourcing)
 • Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania
 • Współpraca z lokalnymi jednostkami zarządzania kryzysowego


Odbiorcy szkolenia:

 • Osoby odpowiedzialne za budowę, wdrożenie i utrzymanie systemu 
 • Zarządzania ciągłością działania w swojej organizacji – właściciele procesów, osoby odpowiedzialne za obszar IT, ryzyka i bezpieczeństwa informacji
 • Audytorzy Wewnętrzni
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem operacyjnym
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką zarządzania ciągłością działania

Czas trwania szkolenia: 2 dni

Cena obejmuje koszty materiałów szkoleniowych, wydania  certyfikatu, przerw kawowych oraz lunchu

 

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby przewidziany jest RABAT!

Opinie uczestników szkolenia 

Jestem bardzo zadowolona z odbytego szkolenia.
Podstawowe cechy, które złożyły się na bardzo satysfakcjonującą ocenę, to:
- bardzo dobry prowadzący z dużą wiedzą i doświadczeniem, z umiejętnością dydaktycznymi, umiejący wprowadzić atmosferę, w której szkolący czuli się swobodnie, a jednocześnie chcieli i pracowali w sposób zaangażowany;
- grupa szkoląca się liczyła tylko 6 osób, co miało ogromny wpływ na wysoką jakość szkolenia, jak i na lepszą komunikację szkolących się z prowadzącym oraz między sobą;
- otrzymaliśmy cenną publikację i materiały dotyczące tematu szkolenia;
- komunikacja z organizatorami przed szkoleniem, w trakcie i po była na dobrym poziomie, a obecną potrzebę uzyskania informacji o ocenie poziomu szkolenia przez Państwa również oceniam bardzo wysoko.

Joanna Futymska

Trener

 

 

Dariusz Romańczuk - Specialist Member of the BCI (SBCI), Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania BS 25999, Project Management Professional (PMP®)

Partner Zarządzający BCMG Sp. z o.o. Odpowiada za obszar usług zarządzania ciągłością działania (BCM),zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwa informacji.  Obszarem zarządzania ciągłością działania zajmuję się od 8 lat, pracuje dla Klientów z sektora finansowego, energetycznego, paliwowego i telekomunikacyjnego. 

Członek Disaster Recovery Institute, Project Management Institute oraz Business Continuity Institution - organizacji promującej od 1994 r. sztukę, najlepsze praktyki i naukę w zakresie zarządzania ciągłością działania, skupiającej profesjonalistów o najwyższych zawodowych kwalifikacjach i etyce, realizujących komercyjne usługi w zakresie audytu, budowy i zarządzania planami ciągłości działania.

Przewodniczył Grupie Roboczej ds. BCM przy Forum Technologii Bankowych działającym w ramach Związku Banków Polskich. Posiada tytuł eksperta Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich.

Współautor Księgi Dobrych Praktyk w obszarze zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management). Autor ponad 20 opracowań, artykułów i analiz sektorowych w obszarze zarządzania ciągłością działania. 

Prelegent na międzynarodowych konferencjach tematycznych dotyczących utrzymania ciągłości działania i ryzyka operacyjnego. 


Wykładowca Studiów Podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku „Efektywne Zarządzanie IT w Przedsiębiorstwie”.

Współpracował z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w ramach prac nad Księgą Dobrych Praktyk BCM.

Dariusz Dylski - Global ID Administration ESO Operations Senior Manager Citibank Hungary

Absolwent Wydziału Nauk Matematyczno-Przyrodniczych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach oraz Podyplomowego Studium Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT na Politechnice w Warszawie. Ukończył wiele specjalistycznych kursów i szkoleń uzyskując m.in. tytuł Certified Business Continuity Professional (CBCP) wydany przez Disaster Recovery Institut International oraz Audytora Wiodącego Systemu Zarządzania Ciągłością Działania BS 25999 wydany przez British Standards Institution.

Przez wiele lat zdobywał doświadczenie zawodowe w dużych światowych korporacjach takich jak Procter & Gamble czy Daewoo Electronics. Od 2001 roku związany jest z Citigroup, gdzie od początku swojej działalności zaangażowany jest w budowanie procesu ciągłości działania. Największe doświadczenie w tym obszarze zdobywał pełniąc przez pięć lat funkcję Krajowego Koordynatora Ciągłości Biznesu na stanowisku Dyrektora Biura ds. Ciągłości Biznesu. W 2009 roku powierzono mu funkcję Dyrektora Biura Administracji Bezpieczeństwem Informacji. Głównymi jego osiągnięciami w zakresie ciągłości działania było przygotowanie i wdrożenie skutecznego systemu zarządzania ciągłością działania w Banku Handlowym w Warszawie S.A. oraz certyfikacja tego systemu na zgodność z normą BS 25999. Współautor „Księgi dobrych praktyk w zakresie zarządzania ciągłością działania”. Obecnie od kilku lat pracuje w Citibanku na Węgrzech w obszarze bezpieczeństwa informacji. Zarządza zespołem zlokalizowanym w Kanadzie i w Budapeszcie, który tworzy i wdraża standardy zarządzania dostępami do informacji dla jednostek Citibanku na całym świecie.

Szczegółowy program

SZCZEGÓŁOWY PLAN SZKOLENIA

1 dzień (8 h)

Blok I – wprowadzenie do zarządzania ciągłością działania – Wykład, dyskusja

Zakres tematyczny:

 •  Wprowadzenie do zarządzania ciągłością działania
 •  Zarys zarządzania ciągłością działania
 •  Wymagania prawne w obszarze zarządzania ciągłością działania
 •  Standardy, normy i źródła dobrych praktyk
 •  Zarządzanie ciągłością działania w teorii
 •  Omówienie wymagań normy BS25999 -2 oraz ISO 22301
 •  Terminy i definicje

Blok II – Klasyczny cykl zarządzania ciągłością działania – Wykład, ćwiczenia

Zakres tematyczny:

 •  Omówienie cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act (zaplanuj, wykonaj, sprawdź, działaj) –Ćwiczenie
 •  Opracowanie Polityki Zarządzania Ciągłością Działania - cele, zakres
 •  Określenie roli i zadań najwyższego kierownictwa
 •  Kompetencje i zadania osób odpowiedzialnych za budowę i wdrożenie zarządzania ciągłością działania w organizacji
 •  Zasoby niezbędne od ustanowienia i wdrożenia BCMS
 •  Najważniejsze czynniki wdrożenia zarządzania ciągłością działania - Ćwiczenie

 

Blok III – Zrozumienie organizacji

 

Zakres tematyczny:

 •  Analiza Wpływu na Biznes (Business Impact Analysis)
 •  Organizowanie efektywnego zespołu BIA
 •  Identyfikacja krytycznych procesów, zasobów i usług dostarczanych przez dostawców i partnerów outsourcingowych – Ćwiczenie
 •  Kluczowe wskaźniki wpływu zdarzenia na biznes (MTPoD,RTO,RPO)
 •  Metody zbierania danych
 •  Budowa szablonów BIA – Ćwiczenie
 •  Przygotowanie ankiety oceny analizy wpływu zdarzenia na biznes
 •  Minimalna akceptowalna konfiguracja - Ćwiczenie
 •  Szacownie ryzyka ukierunkowane na ciągłość działania
 •  Identyfikacja zagrożeń i sposoby postępowania z ryzykiem- Ćwiczenie
 •  Prezentacja wyników analizy BIA dla kierownictwa
 •  Rezultaty biznesowe analizy wpływu zdarzenia na biznes

2 dzień (8 h)

Blok IV – Strategia zarządzania ciągłością działania – Wykład, ćwiczenia

Zakres tematyczny:

 •  Definicja i cel strategii
 •  Budowa scenariuszy postępowania i określenie sposobów wznowienia krytycznych procesów i zasobów – Ćwiczenie
 •  Scenariusze sytuacji kryzysowych i opracowanie strategii postępowania – Ćwiczenie
 •  Strategie w obszarze biznesowym
 •  Strategie w obszarze IT

Blok V - Struktura zarządzania kryzysowego –Wykład, ćwiczenia

Zakres tematyczny:

 •  Dlaczego potrzebujemy Planu Zarządzania Kryzysowego
 •  Zasady wyznaczenia osób w strukturze zarządzania kryzysowego
 •  Budowa graficznej struktury zarządzania kryzysowego w organizacji – Ćwiczenie
 •  Określenie zadań , uprawnień i kompetencji dla zespołów kryzysowych
 •  Opracowanie reakcji w sytuacjach awaryjnych, kryzysowych
 •  Plan, zasoby, procedury i komunikacja w zarządzaniu kryzysowym
 •  Zasady współpracy ze służbami pracującymi w trybie ciągłym
 •  Zasady współpracy z lokalnymi Sztabami Zarządzania Kryzysowego (powiat, województwo)

Blok VI- Plan Ciągłości Działania- Wykład, ćwiczenia

 

Zakres tematyczny:

 

 •  Dlaczego potrzebujemy Planu Ciągłości Działania (BCP)
 •  Cechy dobrego Planu Ciągłości Działania (BCP)
 •  Cel i zakres Planów Ciągłości Działania
 •  Zasady opracowania struktury dokumentacji BCP – Ćwiczenie
 •  Podstawowe procedury BCP
 •  Zasady uruchomienia BCP
 •  Zasady komunikacji i linie łączności
 •  Kluczowe zadania i odpowiedzialności osób i zespołów w ramach BCP
 •  Zasoby niezbędne do uruchomienia BCP
 •  Komunikacja zewnętrzna (media, pracownicy, interesariusze)
 •  Proces wycofania Planów Ciągłości Działania

Blok VII – Testowania utrzymanie i przegląd systemu zarządzania ciągłością działania (BCMS) – Wykłady,
ćwiczenia

Zakres tematyczny:

 •  Czemy służą testy
 •  Podstawowe zasady testowania
 •  Opracowanie planów i scenariuszy testów – ćwiczenie
 •  Ryzyka związane z realizacją testów
 •  Dokumentowanie testów
 •  Zasady przeglądu ustaleń związanych z BCMS
 •  Dane wejściowe do przeglądu
 •  Wyniki przeglądu

Blok VIII – Audyt i działania zapobiegawcze i korygujące – Wykład

Zakres tematyczny:

 •  Zasady audytowania i opracowanie planów audytu
 •  Audyt wewnętrzny i zewnętrzny
 •  Częstotliwość i zakres audytu
 •  Działania zapobiegawcze
 •  Działania korygujące

Blok IX – Model dojrzałości organizacji w obszarze zarządzania ciągłością działania – Wykład

Blok X – Korzyści w wdrożenia systemu zarządzania ciągłością działania – Wykład, dyskusja

Ważne informacje:

 •  Szkolenie w formie warsztatów
 •  Szkolenie wymaga bardzo intensywnej pracy i zdyscyplinowania
 •  Każde z podanych zagadnień omawiane jest w formie kilkunastominutowego wykładu, po czym następuje około 30-minutowa część praktyczna w formie ćwiczeń (wszystkie ćwiczenia składają się na spójny projekt, równocześnie słuchaczom prezentowany jest projekt wzorcowy).

Kontakt

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie szkoleń serdecznie zachęcamy do kontaktu:

biuro@successpoint.pl