Dołącz do nas na FB

 

 

 Nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych RODO

5.06.2018 r., Warszawa
szkolenie odbędzie się w godzinach
9:00-17:00

Lokalizacja:
Golden Floor - Al. Jerozolimskie 123A, Warszawa
Piętro XXVI, Sala G

(Parking podziemny - wjazd od ul. Nowogrodzkiej)

 

<<< Rejestracja >>>

Przygotowanie do stosowania nowych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Przegląd obowiązków administratora, praw podmiotów danych, zadań inspektora ochrony danych
i sankcji za naruszenie nowych przepisów.

 

Od dnia 25 maja 2018 roku zobowiązani będziemy do stosowania nowych
przepisów o ochronie danych osobowych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w istotny sposób zmieni wykonywanie obowiązków przez
administratorów i podmioty przetwarzające. Duże zmiany dotyczyć także będą praw osób, których dane
są przetwarzane. Administratorzy muszą być gotowi na wszelkie modyfikacje, które będą obowiązywały
od przyszłego roku.

Przygotowanie się do stosowania nowych przepisów to wyzwanie dla każdej organizacji.

Szkolenie ma pomóc w zrozumieniu kluczowych zmian i wskazać,
jakie kroki należy podjąć, żeby zdążyć wprowadzić niezbędne zmiany
w systemie ochrony danych osobowych przed majem 2018 roku.

 

Cel szkolenia:
W dniu 25 maja 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich danych oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane potocznie RODO.
            Podmioty gospodarcze zobowiązane będą do stosowania regulacji prawnych
                wynikających z rozporządzenia unijnego od dnia 25 maja 2018 roku.

Rozporządzenie wprowadza bardzo liczne zmiany w zakresie zasad ochrony danych osobowych osób
fizycznych i czyni w ten sposób zagadnienie ochrony  danych  osobowych jednym  z najistotniejszych
elementów funkcjonowania jednostek uczestniczących w obrocie gospodarczym.
Głównym celem niniejszego szkolenia jest generalne zapoznanie uczestników z planowanymi regulacjami
prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych i zestawienie ich z niezbędnymi działaniami
przygotowawczymi, które muszą być podjęte przed 25 maja 2018 roku.
Wiedza uzyskana podczas szkolenia, poparta praktycznymi przykładami oraz rozwiązywaniem
praktycznych problemów, pozwoli na odpowiednie przygotowanie się na nadchodzące zmiany.


Sposób prowadzenia:
Szkolenie  prowadzone  będzie w formie wykładu z wykorzystaniem  prezentacji multimedialnej,
która następnie zostanie przekazana jego uczestnikom. Aktywny udział osób  uczestniczących
zapewnić ma między innymi wspólna analiza problemów, które mogą  wystąpić w praktyce działania
różnorodnych podmiotów oraz czas na dyskusję. Prowadzący pozostaje do dyspozycji uczestników
w zakresie indywidualnych jak i grupowych pytań w toku szkolenia jak i podczas przerw.

Program szkolenia:
1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych - przegląd aktów prawnych.
2. Regulacje unijne a regulacje krajowe dotyczące ochrony danych osobowych. 
3. Zakres stosowania rozporządzenia unijnego.
4. Pojęcie danych osobowych i ich rodzaje.
5. Przegląd podstawowych definicji RODO.
6. Ogólne zasady ochrony danych osobowych.
7. Prawa i obowiązki administratora danych i podmiotu przetwarzającego.
8. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane.
9. Dokumentacja ochrony danych osobowych.
10. Kodeksy postępowania i certyfikacja.
11. Organy nadzorcze.
12. Naruszenie zasad ochrony danych osobowych - odpowiedzialność prawna.
13. Analiza problemów i dyskusja.

 

Grupa docelowa szkolenia:
1. Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
2. Administratorzy Systemów Informatycznych, Pracownicy IT
3. Audytorzy Wewnętrzni
4.Osoby odpowiedzialne za nadzór nad bezpieczeństwem informacji i ochronę danych
   osobowych w organizacji

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Cena szkolenia:   

590 zł + 23% VAT * - cena obowiązuje do 30 maja
790 zł + 23% VAT * - cena obowiązuje od 31 maja

UWAGA    
*  jednostki zwolnione z podatku VAT prosimy o przesłanie oświadczenia
   z podstawą zwolnienia na adres biuro@successpoint.pl
** zapytaj o bilet grupowy

W cenie szkolenia lunch i przerwy kawowe
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat udziału.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:
tel.: +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

 

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie
z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw  autorskich, kopiowanie, powielanie oraz
wykorzystywanie całości lub  elementów w  celach czerpania korzyści  majątkowych bez zgody autora
jest zabronione.

Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego powstałe w wyniku niniejszego zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za udział w szkoleniu na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy SuccessPoint Sp. z o.o., nr: 43 1160 2202 0000 0001 8257 9735.

Uczestnictwo w szkoleniu możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi i będzie powiększona o należny podatek VAT.

Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzone zostanie elektronicznie na wskazany w formularzu adres e-mail.

Zamawiającego i stanowi zawarcie umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem przystąpienia do realizacji umowy. SuccessPoint Sp. z o. o. ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie. Niestawienie się zamawiającego lub osób przez niego wskazanych do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty.

Formularz fax do pobrania

* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Trener

Maciej Łokaj 

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Łodzi. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego.
Jest ekspertem w zakresie obsługi prawnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz autorem licznych artykułów, opracowań i prawniczych komentarzy praktycznych. Uczestnik i prelegent konferencji i szkoleń
z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa ochrony zdrowia.

 

Kontakt z organizatorem

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób z firmy istnieje możliwość negocjacji ceny.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:

Biuro
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl