Dołącz do nas na FB

 

 

Nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych RODO

Przygotowanie do stosowania nowych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Przegląd obowiązków administratora, praw podmiotów danych, zadań inspektora ochrony danych
i sankcji za naruszenie nowych przepisów.

 

13 lutego 2018 r., Warszawa
godziny szkolenia 9:00-17:00

 

 

Od dnia 25 maja 2018 roku zobowiązani będziemy do stosowania nowych przepisów
o ochronie danych osobowych.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych w istotny sposób zmieni wykonywanie obowiązków przez administratorów i podmioty przetwarzające. Duże zmiany dotyczyć także będą praw osób, których dane są przetwarzane. Administratorzy muszą być gotowi na wszelkie modyfikacje, które będą obowiązywały od przyszłego roku.

Przygotowanie się do stosowania nowych przepisów to wyzwanie dla każdej organizacji.

Szkolenie ma pomóc w zrozumieniu kluczowych zmian i wskazać,
jakie kroki należy podjąć, żeby zdążyć wprowadzić niezbędne zmiany
w systemie ochrony danych osobowych przed majem 2018 roku.

 

Cel szkolenia:
W dniu 25 maja 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane potocznie RODO. Podmioty gospodarcze zobowiązane będą do stosowania regulacji prawnych wynikających z rozporządzenia unijnego od dnia 25 maja 2018 roku. Rozporządzenie wprowadza bardzo liczne zmiany w zakresie zasad ochrony danych osobowych osób fizycznych i czyni w ten sposób zagadnienie ochrony danych osobowych jednym z najistotniejszych elementów funkcjonowania jednostek uczestniczących w obrocie gospodarczym. Głównym celem niniejszego szkolenia jest generalne zapoznanie uczestników z planowanymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych i zestawienie ich z niezbędnymi działaniami przygotowawczymi, które muszą być podjęte przed 25 maja 2018 roku. Wiedza uzyskana podczas szkolenia, poparta praktycznymi przykładami oraz rozwiązywaniem praktycznych problemów, pozwoli na odpowiednie przygotowanie się na nadchodzące zmiany.

Sposób prowadzenia:
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, która następnie zostanie przekazana jego uczestnikom. Aktywny udział osób uczestniczących zapewnić ma między innymi wspólna analiza problemów, które mogą wystąpić w praktyce działania różnorodnych podmiotów oraz czas na dyskusję. Prowadzący pozostaje do dyspozycji uczestników w zakresie indywidualnych jak i grupowych pytań w toku szkolenia jak i podczas przerw.

Program szkolenia:
1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych – przegląd aktów prawnych.
2. Regulacje unijne a regulacje krajowe dotyczące ochrony danych osobowych. 
3. Zakres stosowania rozporządzenia unijnego.
4. Pojęcie danych osobowych i ich rodzaje.
5. Przegląd podstawowych definicji RODO.
6. Ogólne zasady ochrony danych osobowych.
7. Prawa i obowiązki administratora danych i podmiotu przetwarzającego.
8. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane.
9. Dokumentacja ochrony danych osobowych.
10. Kodeksy postępowania i certyfikacja.
11. Organy nadzorcze.
12. Naruszenie zasad ochrony danych osobowych – odpowiedzialność prawna.
13. Analiza problemów i dyskusja.

 

Grupa docelowa szkolenia:
1. Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji
2. Administratorzy Systemów Informatycznych, Pracownicy IT
3. Audytorzy Wewnętrzni
4.Osoby odpowiedzialne za nadzór nad bezpieczeństwem informacji i ochronę danych osobowych w organizacji

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Cena szkolenia:   

690 zł + 23% VAT cena obowiązuje do 31 stycznia

890 zł + 23% VAT cena obowiązuje od 1 lutego

Strona wydarzenia na facebook.pl

* w cenie przerwy kawowe i lunch

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat udziału.

Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego powstałe w wyniku niniejszego zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za udział w szkoleniu na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy SuccessPoint Sp. z o.o., nr: 43 1160 2202 0000 0001 8257 9735.

Uczestnictwo w szkoleniu możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi i będzie powiększona o należny podatek VAT.

Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzone zostanie elektronicznie na wskazany w formularzu adres e-mail.

Zamawiającego i stanowi zawarcie umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem przystąpienia do realizacji umowy. SuccessPoint Sp. z o. o. ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie. Niestawienie się zamawiającego lub osób przez niego wskazanych do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty.

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SuccessPoint Sp. zo.o., Warszawa, ul. Barkocińska 6, danych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszenia, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie prowadzonej przez SuccessPoint Sp. z o.o. działalności gospodarczej (marketingowej) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r.

Wyrażam również zgodę zgodę na umieszczenie danych w bazie adresowej SuccessPoint Sp. z o.o., zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia oraz na przekazanie danych teleadresowych partnerom / sponsorom konferencji / szkolenia.

Szczegółowy plan szkolenia

Program szkolenia:
1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych – przegląd aktów prawnych.
2. Regulacje unijne a regulacje krajowe dotyczące ochrony danych osobowych. 
3. Zakres stosowania rozporządzenia unijnego.
4. Pojęcie danych osobowych i ich rodzaje.
5. Przegląd podstawowych definicji RODO.
6. Ogólne zasady ochrony danych osobowych.
7. Prawa i obowiązki administratora danych i podmiotu przetwarzającego.
8. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane.
9. Dokumentacja ochrony danych osobowych.
10. Kodeksy postępowania i certyfikacja.
11. Organy nadzorcze.
12. Naruszenie zasad ochrony danych osobowych – odpowiedzialność prawna.
13. Analiza problemów i dyskusja.

Trener

Maciej Łokaj 

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Posiada ponad 8 – letnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego. Jest ekspertem w zakresie obsługi prawnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz autorem licznych artykułów, opracowań i prawniczych komentarzy praktycznych. Uczestnik i prelegent konferencji i szkoleń z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa ochrony zdrowia.

 

Kontakt z organizatorem

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób z firmy istnieje możliwość negocjacji ceny.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:

Biuro
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl