Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

Ochrona danych osobowych w placówkach ochrony zdrowia - RODO

dn. 20.06.2018 r. I Warszawa

   <<< Rejestracja >>>


Lokalizacja:
Sale Hrubieszowska,
ul. Hrubieszowska 6a (mapa)
 

Przygotowanie się do stosowania nowych przepisów
to wyzwanie dla każdej organizacji.

W dniu 25 maja 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie  ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych i w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane potocznie RODO.

Już od 25 maja 2018 roku placówki medyczne będą zobowiązane
do stosowania regulacji prawnych wynikających z rozporządzenia unijnego.

Rozporządzenie wprowadza bardzo liczne zmiany w zakresie zasad ochrony danych osobowych osób fizycznych.

Z punktu widzenia funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą
zagadnienie to ma charakter kluczowy, albowiem placówki te przetwarzają szczególnie
wrażliwe dane, dotyczące zdrowia, którym RODO nadaje bardzo szczególny status
.

Głównym celem niniejszego szkolenia jest szczegółowe zapoznanie uczestników z nowymi unijnymi regulacjami  prawnymi  w zakresie ochrony  danych  osobowych i  zestawienie  ich  z  niezbędnymi działaniami  przygotowawczymi,  które  muszą  być  podjęte  przez  placówki  ochrony  zdrowia. Wiedza uzyskana podczas szkolenia, poparta praktycznymi przykładami oraz rozwiązywaniem praktycznych problemów, pozwoli na odpowiednie przygotowanie się na nadchodzące zmiany.


Korzyści ze szkolenia:
    - uzyskanie kompleksowej wiedzy dotyczącej zmian w prawie wynikających z RODO,
    - uzyskanie wiedzy pozwalającej na odpowiednie przygotowanie placówek medycznych,
      w tym opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych, szkolenie personelu,
    - uzyskanie wiedzy dotyczącej praktycznych skutków nowych regulacji.

Program szkolenia:
1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych - przegląd aktów prawnych.
    - rozporządzenie unijne (RODO) - wejście w życie a stosowanie,
    - krajowa ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku,
    - rozporządzenia wykonawcze do ustawy krajowej,
2. Regulacje unijne a regulacje krajowe dotyczące ochrony danych osobowych.
    - wzajemne relacje pomiędzy regulacjami unijnymi i krajowymi,
    - nowa ustawa krajowa o ochronie danych osobowych (projekt z dnia 3 marca 2018 roku),
    - zakres stosowania nowych przepisów krajowych,
3. Zakres stosowania rozporządzenia unijnego.
    - zakres przedmiotowy,
    - zakres podmiotowy,
    - zakres terytorialny,
4. Pojęcie danych osobowych oraz danych medycznych - zakres i różnice
    - dane osobowe - podstawowe i sensytywne,
    - dane medyczne - definicja i rodzaje,
5. Przegląd podstawowych definicji RODO i ich znaczenie dla placówek medycznych.
    - zbiór danych,
    - przetwarzanie,
    - administrator danych,
    - podmiot przetwarzający,
    - odbiorca,
    - dane dotyczące zdrowia,
    - dane genetyczne, i inne,
6. Ogólne zasady ochrony danych osobowych.
    - działanie zgodne z prawem,
    - ograniczenie celu,
    - minimalizacja danych,
    - prawidłowość,
    - ograniczenie przechowywania,
    - integralność i poufność
    - rozliczalność
7. Prawa i obowiązki placówki medycznej jako administratora danych.
    - obowiązki informacyjne,
    - obowiązek wdrożenia odpowiednich zabezpieczających środków technicznych i organizacyjnych,
    - zasady powierzenia przetwarzania danych,
    - umowa powierzenia przetwarzania - charakter, forma, zakres podmiotowy i przedmiotowy,
    - obowiązek zgłaszania naruszeń danych osobowych,
8. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane.
    - prawo dostępu,
    - prawo sprostowania,
    - prawo do ograniczenia przetwarzania,
    - wyłączenia niektórych praw w ramach funkcjonowania jednostek opieki zdrowotnej,
9. Dokumentacja ochrony danych osobowych - przygotowanie i wdrożenie.
    - polityka ochrony danych osobowych,
    - rejestr czynności przetwarzania,
    - ocena skutków dla ochrony danych,
10. Inspektor ochrony danych w placówce medycznej.
    - charakterystyka ogólna,
    - status IOD,
    - podstawa zatrudnienia,
    - uprawnienia i obowiązki,
    - odpowiedzialność,
11. Kodeksy postępowania i certyfikacja.
    - kodeks ochrony danych osobowych w medycynie,
    - zasady procesu certyfikacyjnego,
12. Organy nadzorcze - postępowania kontrolne w placówkach medycznych.
    - zasady i tryb prowadzenia postępowań kontrolnych,
13. Naruszenie zasad ochrony danych osobowych - odpowiedzialność prawna.
    - środki ochrony prawnej osób, których dane są przetwarzane,
    - odpowiedzialność cywilna,
    - sankcje administracyjne,
14. Podsumowanie najważniejszych zmian.
15. Analiza problemów i dyskusja.
 


Szkolenie kierujemy jest do szeroko rozumianej grupy managerów ochrony zdrowia, zarówno publicznych jak i prywatnych placówek medycznych, dyrektorów/kierowników podmiotów leczniczych, członków zarządów spółek kapitałowych prowadzących placówki medyczne oraz osób zarządzających grupowymi i indywidualnymi praktykami zawodowymi, a także osób wykonujących zawody medyczne oraz kierowników poszczególnych działów i sekcji odpowiadających za bezpieczeństwo danych osobowych w jednostkach ochrony zdrowia.
 

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, która następnie zostanie przekazana jego uczestnikom. Omawiane zagadnienia ilustrowane będą z zastosowaniem przykładów z praktyki.

Aktywny udział osób uczestniczących zapewnić ma między innymi wspólna analiza problemów, które mogą wystąpić w praktyce działania placówek medycznych oraz czas na dyskusję. Prowadzący pozostaje do dyspozycji uczestników w zakresie indywidualnych jak i grupowych pytań w toku szkolenia jak i podczas przerw.
 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00-17:00
 

Cena szkolenia:   
690 zł + 23% VAT * - cena obowiązuje do dn. 1 czerwca
890 zł + 23% VAT * - cena obowiązuje od dn. 2 czerwca

 

UWAGA    
*  jednostki zwolnione z podatku VAT prosimy o przesłanie oświadczenia
   z podstawą zwolnienia na adres biuro@successpoint.pl

W cenie szkolenia lunch i przerwy kawowe
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat udziału.
 

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób z firmy istnieje możliwość negocjacji ceny.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:
tel.: +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

 

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie
z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw  autorskich, kopiowanie, powielanie oraz
wykorzystywanie całości lub  elementów w  celach czerpania korzyści  majątkowych bez zgody autora
jest zabronione.

Trener

 

 

 

 

     Maciej Łokaj 

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.
Świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców,
organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego.
Ekspert w zakresie obsługi prawnej podmiotów wykonujących
działalność leczniczą.
Ekspert prawa medycznego jednego z wiodących wydawnictw
prawniczych na rynku europejskim.
Doświadczenie zdobywał uczestnicząc w obsłudze prawnej
dużych placówek ochrony zdrowia, m. in. szpitali klinicznych,
a także medycznych towarzystw naukowych oraz lekarskich
praktyk zawodowych.
Szkoleniowiec i prelegent podczas zjazdów i konferencji managerów
ochrony zdrowia i lekarzy.
Autor licznych opracowań z zakresu prawa ochrony zdrowia.