Dołącz do nas na FBPraktyczne aspekty testowania, aktualizacji i podnoszenia
świadomości w organizacji w zakresie planów ciągłości działania 

godziny szkolenia: 9:00-17:00

luty 2018 roku Warszawa

 Intensywne szkolenie ukazujące praktyczne aspekty utrzymywania i aktualizacji planów ciągłości
działania w organizacji, a także ich testowania. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobywają
również praktyczną wiedzę na temat szkoleń i programów podnoszących świadomość organizacji
w zakresie planowania ciągłości działania. 

                                            
Partner merytoryczny:

   

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat udziału w szkoleniu.

Trener:  Marcin MarczewskiPrezes Zarządu i architekt odporności biznesu 
Czas trwania szkolenia:  2 dni

Cena szkolenia:  

  2390zł + VAT - cena obowiązuje do 31 grudnia
  2590​zł + VAT - cena obowiazuje od 1 stycznia

 * Cena obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz obiad i przerwy kawowe.

Rejestracja >>>

Strona wydarzenia na facebook.pl

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie
z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw  autorskich, kopiowanie, powielanie oraz
wykorzystywanie całości lub  elementów w  celach czerpania korzyści  majątkowych bez zgody autora
jest zabronione

Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego powstałe w wyniku niniejszego zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za udział w szkoleniu na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy SuccessPoint Sp. z o.o., nr: 43 1160 2202 0000 0001 8257 9735.

Uczestnictwo w szkoleniu możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi i będzie powiększona o należny podatek VAT.

Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzone zostanie elektronicznie na wskazany w formularzu adres e-mail.

Zamawiającego i stanowi zawarcie umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem przystąpienia do realizacji umowy. SuccessPoint Sp. z o. o. ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie. Niestawienie się zamawiającego lub osób przez niego wskazanych do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty.

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SuccessPoint Sp. zo.o., Warszawa, ul. Barkocińska 6, danych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszenia, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie prowadzonej przez SuccessPoint Sp. z o.o. działalności gospodarczej (marketingowej) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r.

Wyrażam również zgodę zgodę na umieszczenie danych w bazie adresowej SuccessPoint Sp. z o.o., zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia oraz na przekazanie danych teleadresowych partnerom / sponsorom konferencji / szkolenia.

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Wprowadzenie

 2. Podejście PDCA w systemach zarządzania, a cykl życia zarządzania ciągłością działania

 3. Zasady zarządzania BCM

 4. Umiejscowienie zarządzania ciągłością działania w organizacji i podział obowiązków dot. Planu Ciągłości Działania

 5. Metody zaangażowania kadry zarządzającej w utrzymanie i rozwój PCD

 6. Zrozumienie organizacji

 7. Weryfikacja zastosowanych metod analizy BIA

 8. Sposoby wykonania analizy

 9. Przykłady i wyjaśnienie, jak uzgodnić poziom akceptowalnych strat, niezbędny do określenia krytyczności i priorytetów odtwarzania procesów

 10. Analiza ryzyka przerwania krytycznych procesów biznesowych Spółki

 11. Przykłady, na co należy zwracać uwagę podczas audytów ryzyka utraty ciągłości działania

 12. Ogólna informacja nt. najlepszych praktyk zarządzania ryzykiem organizacji (na podstawie wymagań Normy ISO 31000)

 13. Analiza skuteczności rozwiązań w zakresie postępowania z ryzykiem

 14. Sposoby dokumentowania wymagań w zakresie ciągłości działania, w tym:

 15. Identyfikacja powiązań krytycznych procesów biznesowych z wspomagającymi zadaniami – realizowanymi przez inne jednostki organizacji lub usługodawców zewnętrznych

 16. Budowa i aktualizacja listy zasobów niezbędnych do realizacji krytycznych procesów

 17. -Zdefiniowanie Strategii BCM

 18. Metody oceny aktualnego stanu zabezpieczenia krytycznych procesów

 19. Weryfikacja rozwiązań w zakresie zabezpieczenia zasobów niezbędnych do realizacji krytycznych procesów biznesowych (w tym harmonogram wdrożenia i kosztorys zabezpieczeń)

 20. Ocena założeń dot. pracy po wdrożeniu Planu Ciągłości Działania

 21. Ocena założeń dot. komunikacji kryzysowej organizacji (w tym komunikacji z mediami oraz pozostałymi interesariuszami)

 22. Opracowanie i wdrożenie reakcji BCM

 23. Ustanowienie Struktury Zarządzania Kryzysowego (SZK)

 24. Kto powinien odpowiadać za zarządzanie incydentami, a kto za pracę po wdrożeniu Planu Ciągłości Działania (na podstawie struktury organizacyjnej

 25. Przykładowe zakresy obowiązków poszczególnych jednostek SZK

Dzień 2

 1. Wprowadzenie: Utrzymywanie i aktualizacja planów

 2. Osoby odpowiedzialne i podział obowiązków

 3. Narzędzia wspomagające

 4. Procedura kontroli zmiany

 5. Raportowanie działań

 6. Testowanie Planów Ciągłości Działania

 7. Opracowanie programu oraz planów testów

 8. Identyfikacja wymagań organizacji

 9. Rodzaje i zasady przygotowania poszczególnych typów testu

 10. Zasady oceny i raportowanie wyników

 11. Monitorowanie wdrożenia rekomendacji wyników testów

 12. Szkolenia i programy podnoszenia świadomości w organizacji w zakresie planowania ciągłości działania

 13. Cel i zakres programu, który będzie wdrożony

 14. Identyfikacja wymagań odnoście programu

 15. Metoda realizacji programu

 16. Typy szkoleń i klasyfikacja grup odbioru

 17. Narzędzie wspomagające realizację programu

 18. Alternatywne sposoby edukacji i podnoszenia świadomości

 

 

Prowadzący

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcin Marczewski
Prezes Zarządu i architekt odporności biznesu w Resilia Sp. z o.o. specjalizujący się w dziedzinach zarządzania ryzykiem operacyjnym, bezpieczeństwem informacji, ciągłością działania, sytuacjami kryzysowymi z 15 letnim doświadczeniem. Zrealizował kilkadziesiąt projektów doradczych dla międzynarodowych korporacji, jak również małych i średnich firm w zakresie wdrożenia polityk bezpieczeństwa danych osobowych, planów ciągłości działania, systemów kontroli wewnętrznej, programów zarządzania ryzykiem. W trakcie swojej kariery współpracował m.in. z PZU, RWE Poland, KGHM Polska Miedź, Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwem Finansów, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Goldbach Media, Mercedes Benz Denmark-Sweden, LUX MED, First Data Poland, Inteligo, ATENDE, L’Oreal, DB Schenker, Solaris Bus & Coach. Realizuje audyty, wdrożenia, szkolenia oraz wspiera Klientów w zakresie koordynacji działań w obszarze bezpieczeństwa. Kierownik projektu zakończonego pierwszą w Polsce pełną certyfikacją systemu zarządzania ciągłością działania wg normy ISO 22301:2012. Specjalizuje się m.in. w sektorach finansowym, ubezpieczeniowym, logistycznym, produkcyjnym, informatycznym, mediów tradycyjnych i elektronicznych oraz administracji publicznej. Pełnił funkcję eksperta ds. kontroli zarządczej w projektach IT w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Wykładowca na Wydziałach Zarządzania, Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej oraz Collegium Civitas prowadzący zajęcia „Zarządzanie systemami informacyjnymi i ich bezpieczne stosowanie”. Kierownik studiów w zakresie Cyberbezpieczeństwa na Akademii Leona Koźmińskiego. Członek zespołu Politechniki Warszawskiej w projekcie NCBiR „Opracowanie metodyki oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego Państwa”. Członek End-User Advisory Board w projekcie EmerGent kierowanym przez Uniwersytet Paderborn mającym na celu budowę narzędzia wspierającego zarządzanie kryzysowe przy wykorzystaniu mediów społecznościowych. Akredytowany trener PECB Kanada współpracujący z firmami szkoleniowymi Traino, Compendium i Customized Training Solutions. Prowadzący moduł IV Akademii POLRISK „Certyfikowany Zawodowy Menedżer Ryzyka” – pt. „Zarządzanie ciągłością działania i zarządzanie kryzysowe”. Prywatnie pasjonat nowych technologii w zakresie wykorzystania business intelligence w zarządzaniu bezpieczeństwem i komunikacji mobilnej w zarządzaniu kryzysowym. Posiada następujące certyfikaty:

 • CBCP- Certified Business Continuity Professional (DRII),

 • Audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania BS25999-2:2007 (DNV),

 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem ISO/IEC 27001 (BSI),

 • Certyfikowany Administrator Bezpieczeństwa Informacji ze świadectwem autoryzacji ABW (IT Group),

 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami IT ISO/IEC 20000-1 (BSI),

 • Certified ISO 31000 Risk Manager (PECB).

Publikacje:

 • „Bezpieczeństwo biznesu w XXI wieku", praca zbiorowa, Wyd. SASMA Europe, 2015 r.

 • „Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym”, praca zbiorowa pod red. Anny Kosieradzkiej i Janusza Zawiła- Niedźwieckiego, Wyd. edu-Libri, 2015r.

 

Kontakt z organizatorem

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób z firmy istnieje możliwość negocjacji ceny.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:

Biuro
tel. +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl