Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

 

Metodyka oceny skażeń ATP-45D

Warszawa

Czas trwania szkolenia:  1 dzień (w godz. 9:00-17:00)

 

 

W trakcie zajęć poznasz od strony teoretycznej i praktycznej narzędzia i procedury związane z manualnym sporządzaniem prognoz oraz opracowywaniem właściwych komunikatów do ostrzegania o zagrożeniach zgodnie z metodyką oceny skażeń chemicznych, biologicznych i radiacyjnych (ATP-45D).

W wyniku zajęć będziesz potrafił:
- odczytać i sporządzać sformalizowane komunikaty CBRN
- dokonać prognozy rozwoju sytuacji po uwolnieniu środków chemicznych, biologicznych
  czy promieniotwórczych,
- manualnie sporządzić prognozę prognozy rozwoju zagrożenia w sytuacji uwolnienia środków
  chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych.

Szkolenie w swej formie zbliżone jest do warsztatów, które łączą w elastyczny sposób formy podawcze
wiedzy (wykład) z interaktywnymi ćwiczeniami
praktycznej realizacji procedur na tle aplikacyjnej sytuacji.

Cele szkolenia:
I. Rozwój umiejętności w zakresie:
  1. określania na mapach współrzędnych miejsc zdarzenia z wykorzystaniem siatki UTM.;  
  2. odczytywania i sporządzania komunikatów CBRN z wykorzystaniem sformalizowanych
      druków zgodnie z ATP-45D.   
  3. prognozowania sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych metodami
      skróconymi zgodnie z metodyką ATP-45D;
II. Rozwój wiedzy w zakresie:  
  1. metod prognozowania rozwoju sytuacji skażeń według metodyki ATP-45D;   
  2. budowy i zasad posługiwania się mapami topograficznymi z siatką UTM.

Program szkolenia:
1. Mapa topograficzną z siatką UTM - zasady budowy, określania
    współrzędnych punktów i rejonów. 
2. Znaczenie czynników meteorologicznych w prognozowaniu skażeń po
    uwolnieniu środka chemicznego, biologicznego lub promieniotwórczego.  
3. Prognozowanie i ostrzeganie po uwolnieniu środka chemicznego. 
4. Prognozowanie i ostrzeganie po uwolnieniu środka biologicznego. 
5. Prognozowanie i ostrzeganie o zdarzeniu radiacyjnym. 
6. Praktyczne zastosowanie metod skróconych w prognozowaniu skażeń.

Główne założenia szkolenia:
1. rozwój umiejętności w zakresie:
    - prognozowania sytuacji skażeń chemicznych, biologicznych i promieniotwórczych;
    - posługiwania się sformalizowanymi drukami komunikatów CBRN
2. nabycie umiejętności:
    - odczytywania i sporządzania komunikatów CBRN zgodnie z metodyką ATP-45D;
    - lokalizacji miejsca zdarzenia na mapie topograficznej z wykorzystaniem siatki UTM.
 
Korzyści z uczestnictwa:
1.​ zdobędziesz praktyczne umiejętności prognozowania skażeń po uwolnieniu środka
    chemicznego lub biologicznego oraz po wystąpieniu zdarzenia radiacyjnego;
2. poznasz metody skrócona i szczegółową prognozowania skażeń;
3. zdobędziesz umiejętności analizy i sporządzania komunikatów CBRN;
4. będziesz potrafił dokonać prognozy rozwoju zagrożenia związanego z uwolnieniem
    środków chemicznych, biologicznych lub wystąpienia zdarzenia radiacyjnego;
5. dowiesz się jak skutecznie, efektywnie i szybko wykorzystać  różne przedmioty
    codziennego użytku do określania odległości na mapach;
6. zrozumiesz wpływ czynników meteorologicznych na rozwój sytuacji skażeń
    chemicznych, biologicznych lub promieniotwórczych. 

Grupa docelowa:
1. kadra struktur zarządzania kryzysowego;
2. kadra formacji obrony cywilnej powiązanych z koniecznością działania w sytuacjach
    uwolnienia środków chemicznych lub biologicznych albo przy zdarzeniu radiacyjnym;
3. pracownicy samorządowi  odpowiedzialni za organizację ewakuacji ludności na
    administrowanym terenie w związku z zagrożeniem skażeniami i zakażeniami;
4. osoby odpowiedzialne za kierowanie działaniami w sytuacjach kryzysowych związanych
    z uwolnieniem środków chemicznych, biologicznych lub po wystąpieniu zdarzenia radiacyjnego;
5. studenci studiów zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa narodowego.


Na terenie Polski, w transporcie lądowym codziennie przewożone są ogromne ilości środków
chemicznych, których  uwolnienie  jest  prawdopodobne  na skutek  różnorodnych  zdarzeń.
W większości miast  zlokalizowane są  zakłady i instalacje  (stacje uzdatniania wody, chłodnie,
magazyny kondensatów chwasto- czy bakterio-bójczych) zawierające środki chemiczne, których
uwolnienie w skutek  nieprzewidzianego rozwoju sytuacji może doprowadzić do zagrożenia dla ludności.
Szpitale często  wyposażone są w urządzenia wykorzystujące środki promieniotwórcze do diagnostyki
i leczenia  (urządzenia  RTG czy  do  radioterapii, itp.),  które  czasem  muszą  do nich  być dowiezione
a zużyte wywiezione.

  To  wszystko  rodzi  zagrożenie,  że  w  czasie  transportu  pomimo  zachowania  wszelkich
procedur bezpieczeństwa może dojść do uwolnienia środka chemicznego czy promieniotwórczego.

W takich okolicznościach  niezbędna będzie  umiejętność  szybkiej  prognozy  rozwoju  sytuacji.
Jej szybkość, skuteczność czy dokładność będzie miała ogromny wpływ na zapewnienie ludności
właściwego poziomu bezpieczeństwa.

To szkolenie właśnie w takie umiejętności i wiedzę wyposaży uczestników
- w wiedzę i umiejętności dające pewność podejmowania właściwych
decyzji we właściwym miejscu i czasie.

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Cena szkolenia:   

500 zł + 23% VAT * - cena obowiązuje do 30 kwietnia
650 zł + 23% VAT * - cena obowiązuje od 1 maja

UWAGA    
 *  jednostki zwolnione z podatku VAT prosimy o przesłanie oświadczenia
    z podstawą zwolnienia na adres biuro@successpoint.pl
** zapytaj o bilet grupowy

W cenie szkolenia lunch i przerwy kawowe
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat udziału.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:
tel.: +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

 

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie
z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie  sobie  praw  autorskich, kopiowanie, powielanie oraz
wykorzystywanie  całości  lub  elementów w  celach czerpania korzyści  majątkowych bez zgody autora
jest zabronione.

Trener

ppłk dypl. w rez. Dariusz Krzysztofik

Ekspert  w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej  Wojsk OPL w Koszalinie
(1993), Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2001), Szkoły
NATO w Oberammergau (2013), Wyższej Szkoły Administracji
i Przedsiębiorczości w Lublinie (2010).
W 2005 roku  uczestniczył w szkoleniu  praktycznym  z zakresu
przeciwdziałania  terroryzmowi  prowadzonemu przez Dowództwo
Centralne Sił  Zbrojnych USA w Katarze. Weteran  operacji  poza
granicami kraju.  Jako Szef  Sekcji Operacyjnej 2 Grupy  Bojowej
uczestniczył w działaniach bojowych w Karbali w Republice Iraku.
Na przełomie 2005 i 2006 roku pełniąc obowiązki Szefa Wydziału
Ochrony  Wojsk  Wielonarodowej  Dywizji  Centrum  Południe
odpowiadał za koordynacje ochrony fizycznej baz w polskiej strefie
odpowiedzialności.
W czasie służby wojskowej  uczestniczył w 1997 roku w usuwaniu
skutków powodzi w rejonie Wrocławia oraz w 2010 roku w składzie
Wojskowego  Zespołu  Zadaniowego  w akcji  przeciwpowodziowej
w Sandomierzu.
Uczestnik  80 akcji  bojowych na  terenach  uznawanych  za strefy
działań wojennych. W czasie służby w Iraku wielokrotnie prowadził
szkolenia dla przedstawicieli  mediów  w  zakresie  bezpieczeństwa  
w rejonie misji. Posiada duże doświadczenie w działaniu w różnych
sytuacjach obarczonych wysokim stresem.
Po odejściu z wojska  podjął  pracę  w  strukturach   zarządzania
kryzysowego i spraw obronnych. Do końca sierpnia 2018 r. kierował
Wojewódzkim  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego w Lublinie.
W  lipcu 2018 r.  został  zaproszony  do  udziału  w  pracach  grupy
eksperckiej  oceniającej  użyteczność polsko-greckiego symulatora
zarządzania kryzysowego „Neptune – Anticipation of Blue Economy
Cascading” realizowane w ramach Programu Ramowego
UE - HORYZONT 2020 (największego w historii programu unijnego
w zakresie badań naukowych i innowacji).  
Obecnie Główny Specjalista ds. obronnych w Urzędzie Miasta Lublin.
Prowadzi  wiele  zajęć dla  młodzieży  w obszarze  przeciwdziałania
zagrożeniom  i zasad   zachowania się  w różnych  sytuacjach
niebezpiecznych.