Dołącz do nas na FB

 

   

Dobre i efektywne testy potrzebują doświadczonych testerów, zaś dobry zespół testowy potrzebuje efektywnego zarządzania.
W zależności od wykorzystywanych metodyk zespół sam potrafi wypracować najlepsze praktyki, tak by zarządzać testami w sposób efektywny lub niekiedy potrzeba Test Managera, który ogarnie całość testów i wspólnie z zespołem zapewni wysoką jakość produktu. Jednak każdy dobry tester pełni czasem rolę własnego Test Managera, tak by efektywnie zaplanować swoje testy czy monitorować postęp swoich testów automatycznych,
 
Zarządzanie testami wymaga odpowiednich umiejętności i wiedzy niezależnie od rodzajów przeprowadzanych testów oraz dobrego zespołu testerów, którzy wspólnie osiągną stawiane przed nimi cele testowe.


Jeśli więc szukasz pomysłu jak efektywnie zarządzać zespołem testowym lub jak polepszyć współpracę w swoim zespole to zapraszamy na kolejną edycję Akademii Jakości. Tematyka poruszana na konferencji pozwoli na wypracowanie swojego własnego podejścia do zarządzania testami i zainspiruje do wprowadzania zmian!
 

Tematem przewodnim wydarzenia jest:
Test Management w zróżnicowanych metodykach

Akademia Jakości - testowanie i jakość projektów IT

15-16 marca 2017 r. | Warszawa


15 marca odbędzie się konferencja:

Warunki udziału >>>

- Ocena koncepcji biznesowych - od pomysłu do wartości
Karolina Zmitrowicz- niezależny konsultant IT w obszarze biznesu i technologii
Łukasz Łosin - Product Owner, Analityk Biznesowy i UX designer

Celem prezentacji jest przedstawienie dojrzałego podejścia do projektowania produktów i usług – od pozyskania potrzeb rynkowych, poprzez stworzenie koncepcji rozwiązania, po przetestowanie tej koncepcji przy użyciu modeli koncepcyjnych.
Prezentacja ma formę wykładu połączonego z demonstracją i interaktywną dyskusją z uczestnikami. Kierowana jest do osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej kreatywnej działalności oraz przedstawicieli firm zajmujących się dostarczaniem nowych produktów i usług.

- Nie samym Selenium człowiek żyje, czyli o stabilności automatycznych testów funkcjonalnych
Szymon Ramczykowski - Senior Test Engineer, Kainos

Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego mimo włożonego w tworzenie automatyzacji wysiłku, testy są niestabilne i ciężkie w utrzymaniu? W mojej prezentacji postaram się odpowiedzieć na pytanie co i jak automatyzować, żeby wyciągnąć z testów jak najwięcej wartości dodanej. Opowiem o negatywnych i pozytywnych przykładach automatyzacji oraz zaprezentuje rozwiązanie funkcjonujące w projekcie Smart, zbudowane w oparciu o bibliotekę RestAssured.

- Standardy projektowe IT w podejściach zwinnych, formalno-procesowych i mieszanych
Adrian Bala - Senior Test Analyst, GFT Poland Sp. z o. o.

Tematem wystąpienia będzie poruszenie kwestii związanych z organizacją projektu
i zespołu zorientowanego na osiągnięcie założonego celu. Przytoczone przykłady oraz metodyki będą się odnosić do realnych projektów IT realizowanych w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. Poruszane aspekty dotyczyć będą m.in. kwestii takich jak: model, role, hierarchia, komunikacja, transparentność, otwartość, decyzyjność czy zarządzanie ryzykiem. Wartością dodaną może być porównanie zalet i wad poszczególnych podejść takich jak agile’owy Scrum + Kanban, usystematyzowany Prince czy hybrydowy AgilePM. Całość przybliżona zostanie „empirycznie” i „oddolnie”, tj. z bezpośredniej perspektywy członka zespołu lub uczestnika projektu informatycznego (ang. lab coat).

- Testowanie i walidacja usług sieciowych według metodyki ITIL – korzyści dla użytkowników, zespołów operacyjnych i programistów
Marcin Wolski - Starszy specjalista oraz lider zespołu w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym

Podczas prezentacji przedstawię zagadnienia związane z procesem wdrożenia usług zarządzania tożsamością i zaufaniem w środowisku nauki i edukacji. W szczególności przyjrzę się schematowi testowania i walidacji tych usług prowadzonych zgodnie z praktykami ITIL. Na podstawie przykładów pokaże jakie korzyści walidacja i testowanie wnosi dla użytkowników usług, zespołów operacyjnych i programistów. Przybliżę wnioski i lekcje wywiedzione z praktyki wdrażania procesu testowania i walidacji.

- Tester manualny vs Tester automatyczny
Monika Braun

Są dwa pytania, które pojawiają się zawsze podczas dyskusji z osobami wchodzącymi w świat testerski. Jedno to "Jak szybko mogę zostać testerem automatycznym" a drugie to "Czy w ogóle firmy szukają testera manualnego". Prezentacja da odpowiedź na obydwa pytania ale także pokaże jaką wartość dla organizacji i dla projektu mają te dwa rodzaje testów. Aby uzyskać najwyższą jakość produktu nie można pominąć żadnego z tych obszarów testowania. Zarówno tester manualny jak i automatyczny stanowią dużą wartość dla projektu. I nie zawsze tester automatyczny jest tym, którego firma najbardziej poszukuje, który stanowią dla firmy najwyższą wartość i za którą firma potrafi sporo zapłacić. Prezentacja pozwoli także odpowiedzieć na fundamentalne pytanie który rodzaj testera jest lepszy: automatyk czy manualny.

- Utrzymanie oprogramowania
Paweł Klimczyk

1. Problem "Utrzymywania oprogramowania" - dlaczego nam nie wychodzi
2. Dobry kod - czego potrzebujemy
3. Aktualizacja oprogramowania - robimy update systemu
4. Co daje dobrze utrzymany kod - retrospekcj

- Monika Lichota - Cywińska - WarszwQA Warsaw Quality Assurance Group

- Karolina Jarocka


16 marca odbędą się warsztaty:

Warunki udziału >>>

Warsztat 1 - opis warsztatu >>>
Testowanie oparte na modelach analitycznych
Karolina Zmitrowicz

Warsztat 2 -  opis warsztatu >>>
SCRUM w praktyce
Michał Dusiński

Warsztat 3 - opis warsztatu >>>
Zarządzanie testami automatycznymi w projektach agilowych
Monika Braun
 

Wsparcie merytoryczne
   


Zagadnienia tematyczne konferencji:

 •  Zarządzanie zespołem testowym
 •  Rola Test managera w zespołach agilowych
 •  Zarządzanie testami automatycznymi
 •  Różnice w zarządzaniu pomiędzy testami manualnymi a testami automatycznymi
 •  Planowanie i estymacja testów w zależności od metodyk prowadzenia projektów
 •  Efektywność zarządzania testami w metodykach twardych
 •  Narzędzia wspierające Test Managera
   

Grupa docelowa:

 • Inżynierownie Testów
 • Analitycy testowi
 • Architekci Testów
 • Test Leaderzy
 • Test Managerowie
 • Programiści
 • Quality Managerowie
 • Scrum Masterzy
 • Specjaliści QA

Warunki udziału:
 

Koszt udziału do 19 lutego 2017 r.

w konferencji - 700 PLN + VAT
w warsztacie (jeden do wyboru) - 800 PLN + VAT
w konferencji i warsztacie - 1 400 PLN + VAT
 

Koszt udziału od 19 lutego 2017 r.

w konferencji - 800 PLN + VAT
w warsztacie (jeden do wyboru) - 900 PLN + VAT
w konferencji i warsztacie - 1 500 PLN + VAT

Spotkanie prowadzone jest w formie wykładów oraz warsztatów praktycznych.
Główny nacisk kładziemy jest na ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy mają okazję na praktycznych przykładach sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę teoretyczną.

Dla uczestników wydarzenia mamy książki ufundowane przez wydawnictwo Helion

Prezentacja pozycji książkowych dostępna w zakładce warunki udziału.


Uwaga!!!
Przy zgłoszeniu kilku osób obowiązują korzystne rabaty. Szczegóły u Organizatora.


Uczestnikom konferencji/warsztatów zapewniamy:

 • materiały konferencyjno-szkoleniowe
 • dostęp do elektronicznej wersji materiałów konferencyjno-szkoleniowych
 • lunch
 • przerwy kawowe
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji/warsztacie
Ilość miejsc jest ograniczona.
 

***

Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub elementów w celach czerpania korzyści majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego powstałe w wyniku niniejszego zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za udział w szkoleniu na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy SuccessPoint Sp. z o.o., nr: 43 1160 2202 0000 0001 8257 9735.

Uczestnictwo w szkoleniu możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi i będzie powiększona o należny podatek VAT.

Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzone zostanie elektronicznie na wskazany w formularzu adres e-mail.

Zamawiającego i stanowi zawarcie umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem przystąpienia do realizacji umowy. SuccessPoint Sp. z o. o. ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie. Niestawienie się zamawiającego lub osób przez niego wskazanych do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty.

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SuccessPoint Sp. zo.o., Warszawa, ul. Barkocińska 6, danych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszenia, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie prowadzonej przez SuccessPoint Sp. z o.o. działalności gospodarczej (marketingowej) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r.

Wyrażam również zgodę zgodę na umieszczenie danych w bazie adresowej SuccessPoint Sp. z o.o., zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia oraz na przekazanie danych teleadresowych partnerom / sponsorom konferencji / szkolenia.

Warsztat 1

Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 9.00 - 16.00
Data: 16 marca 2017 r.

Temat: Testowanie oparte na modelach analitycznych

Prowadząca:
Karolina Zmitrowicz

Celem warsztatu jest nauka sposobu planowania i projektowania testów na podstawie modeli analitycznych. W ramach warsztatu uczestnicy poznają podstawy teoretyczne pracy z modelami (w tym UML), a zdobytą wiedzę zastosują w praktyce opracowując podejście do testowania oraz projektując testy dla przykładowego modelu analitycznego. W trakcie zajęć uczestnicy poznają możliwości wsparcia narzędziowego w generowaniu przygotowaniu przypadków testowych z modeli analitycznych.


Warsztat realizowany jest przy użyciu narzędzia Enterprise Architect.

Uczestnicy proszeni są o przygotowanie własnego sprzętu z oprogramowaniem na zajęcia.

Warsztat 2

Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 9.00 - 16.00
Data: 16 marca 2017 r.

Temat: SCRUM w praktyce

Prowadzący:
Michał Dusiński

Konspekt:

- Fundamenty metodyk Agile
- SCRUM w pigułce
- Symulacja projektu prowadzona metodyką SCRUM (Scrumdroid)
- Podsumowanie i wnioski
 
Michał Dusiński
 
Agile Evangelist i CEO w Delta Unit i Agile Force, od 18 lat w branży IT, od zawsze zakochany w metodykach agile. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, lider “od dziecka” – począwszy od czasów harcerskich, poprzez duże projekty IT, zarządy spółek, po organizacje pozarządowe. Koproducent Włatców Móch. Współtwórca kilku klastrów technologicznych, doświadczony Architekt JAVA, Scrum Master, trener i przedsiębiorca. Prowadzi szkolenia i warsztaty ze Scruma na uczelniach  i w firmach w całym kraju.  Aktywny członek Stowarzyszenia ITCorner.
 

Warsztat 3

Miejsce: Warszawa
Czas trwania: 9.00 - 16.00
Data: 16 marca 2017 r.

Temat: Zarządzanie testami automatycznymi w projektach agilowych

Prowadząca:
Monika Braun

Testerzy pracujący w metodykach zwinnych codziennie zmagają się z wyzwaniem, by zapewnić wysoką jakość każdego buildu i w takim przypadku automatyzacja jest najlepszym rozwiązaniem. Testy automatyczne to niezbędny element w projektach agilowych pozwalający na bieżąco monitorować jakość aplikacji.
Bazując na kwadrantach testowych oraz odmianach agilowej piramidy można zdefiniować zakres niezbędnych testów automatycznych. Jednak aby efektywnie zarządzać testami automatycznymi i samym procesem automatyzacji wymagane jest połączenia dobrych praktyk z obszaru zarządzania wraz z współpracą testera i całego zespołu developerskiego.
Jeśli zaczynasz budowę zespołu testerów automatyzujących lub zastanawiasz się dlaczego automatyzacja nadal nie przynosi efektów w Twoim projekcie to zapraszam na warsztat!
Dowiesz się jak zaplanować rozpoczęcie automatyzacji i jak zbudować zespół automatyzujący. Przekonasz się także jak zmotywować developerów do dzielenia się wiedzą z testerami i jak zarządzać testami automatycznymi. A na koniec zaplanujesz strategię testów automatycznych dla aplikacji webowej.
Przyjdź i przekonaj się dlaczego warto zarządzać automatyzacją a nie tylko pisać skrypty testowe!

Prelegenci

 

Monika Braun

Zajmuje się zapewnieniem i kontrolą jakości w projektach komercyjnych dla liderów branży telekomunikacyjnej, bankowej i logistycznej, zarówno w Polsce, Europie jak i w Ameryce Południowej.Koordynatorka prężnie działającego krakowskiego oddziału SPINu ( Software Process Improvement Network ) oraz prelegentka na największych polskich konferencjach poświęconych jakości, zarówno kontroli, jak i jej zapewnianiu.Autorka publikacji dla Software Developer's Journal oraz gościnny wykładowca AGH oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Prywatnie miłośnik Tygryska, czarnych dziur oraz podróży.

 

Monika Lichota - Cywińska

Od ponad dekady tester oprogramowania, kierownik testów, konsultant, trener z zakresu testowania i zapewnienia jakości oprogramowania, z ogromnym zamiłowaniem do testowania użyteczności i funkcjonalności, wielka fanka metodyk zwinnych. Doktorantka Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.
Współorganizator spotkań WarszawQA (Warsaw Quality Assurance Group), propagujących wiedzę oraz dobre praktyki z obszaru zapewnienia jakości i testów oprogramowania. Poza pracą zawodową czynnie wspiera organizacje studenckie.
Prywatnie zapalona biegaczka i przede wszystkim Mama.

 

Karolina Zmitrowicz

Niezależny konsultant IT. W branży IT od 10 lat. Posiada międzynarodowe doświadczenie w zakresie analizy biznesowej i inżynierii wymagań, zarządzania jakością i zarządzania projektami: pracowała dla wiodących organizacji finansowych w Republice Południowej Afryki, Holandii, Austrii, Słowacji, Włoszech i w Polsce. Podczas swojej kariery pełniła różne role, od testera, przez technical writera, po kierownika projektów R&D, co umożliwiło jej poznanie wielu aspektów realizacji projektów IT i nauczyło postrzegania podejmowanych tematów z różnych punktów widzenia. Praca w międzynarodowych, wielokulturowych zespołach projektowych wykształciła w nie tylko umiejętności efektywnego planowania i koordynacji złożonych działań, ale i doskonałe umiejętności interpersonalne. Autorka wielu artykułów branżowych i książek z obszaru inżynierii wymagań i testowania – „Inżynieria wymagań w praktyce” (PWN 2014), „Analityk systemów” (PWN 2015), „Tester oprogramowania” (PWN 2015), „Jakość projektów informatycznych. Rozwój i testowanie oprogramowania” (Helion 2015). Posiada cetyfikaty: REQB, IQBBA, IBUQ, ISTQB.

 

Michał Dusiński

Agile Evangelist i CEO w Delta Unit i Agile Force, od 18 lat w branży IT, od zawsze zakochany w metodykach agile. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, lider “od dziecka” – począwszy od czasów harcerskich, poprzez duże projekty IT, zarządy spółek, po organizacje pozarządowe. Koproducent Włatców Móch. Współtwórca kilku klastrów technologicznych, doświadczony Architekt JAVA, Scrum Master, trener i przedsiębiorca. Prowadzi szkolenia i warsztaty ze Scruma na uczelniach  i w firmach w całym kraju.  Aktywny członek Stowarzyszenia ITCorner.

 

Adrian Bala

Absolwent informatyki PJWSTK i UWr. Od 8 lat pracuje w sektorze IT. Od blisko 2 lat w roli Senior Test Analyst – GFT Poland Sp. z o. o. Posiadacz certyfikatów APMG International – AgilePM® Foundation oraz ISTQB – Foundation & Advanced. Przeszkolony
w zakresie wytwarzania oprogramowania, zarządzania projektami programistycznymi oraz testami. Uczestnik kilku konferencji poświęconych testowaniu i bezpieczeństwu aplikacji web. Gościnnie występował w roli prelegenta, m.in. w Instytucie Informatyki UWr, na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM oraz na TestWarez 2015-2016. Autor rozdziału w książce PWN, pt. Testowanie oprogramowania w praktyce. Studium przypadków pod redakcją naukową Karoliny Zmitrowicz i Adama Romana. Zwolennik otwartego oprogramowania, użyteczności i jakości.

 

Marcin Wolski

Starszy specjalista oraz lider zespołu w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Absolwent Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Posiada ponad 10 lat doświadczenia w tworzeniu zaawansowanych systemów informacyjnych, technologii bazodanowych oraz budowy oprogramowania. Brał udział w europejskich oraz krajowych projektach badawczo-rozwojowych jako koordynator i kierownik zadań. Prowadził merytorycznie budowę pilotowych usług integrujących bazy danych systemów oświaty w Polsce.

Od ponad 3 lat odpowiada za proces wdrażania usług sieciowych Geant do środowiska produkcyjnego. Opracował schemat walidacji i testowania usług zgodny z praktykami ITIL. Autor wielu publikacji dotyczących między innymi zagadnień zarządzania oprogramowaniem i oceny jakości oprogramowania.

 

Poprzednie edycje

Z sukcesem udało nam się zorganizować już VI edycji Akademiii Jakości.
Zamieszczam linki do każdej z edycji aby mogli Państwo zapoznać się z zagadnieniami, które już poruszaliśmy:

VI edycja wydrzenia - 22-23 marca 2016 r.

V edycja wydarzenia - 24-25 marca 2015 r.

IV edycja wydarzenia - 27-28 marca 2014 r.

III edycja wydarzenia - 21-22 marca 2013 r.

II edycja wydarzenia - 29-30 marca 2012 r.

I edycja wydarzenia - 17-18 listopada 2011 r.

Warunki udziału

Warunki udziału:

Koszt udziału do 19 lutego 2017 r.

w konferencji - 700 PLN + VAT
w warsztacie (jeden do wyboru) - 800 PLN + VAT
w konferencji i warsztacie - 1 400 PLN + VAT
 

Koszt udziału od 19 lutego 2017 r.

w konferencji - 800 PLN + VAT
w warsztacie (jeden do wyboru) - 900 PLN + VAT
w konferencji i warsztacie - 1 500 PLN + VAT
 

Uwaga!!!
Przy zgłoszeniu kilku osób obowiązują korzystne rabaty.
Szczegóły u Organizatora.


Uczestnikom konferencji/warsztatów zapewniamy:

 • materiały konferencyjno-szkoleniowe
 • dostęp do elektronicznej wersji materiałów konferencyjno-szkoleniowych
 • lunch
 • przerwy kawowe
 • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji/warsztacie

Ilość miejsc jest ograniczona.

Mamy również dla Państwa kilka pozycji książkowych ufundowanych przez wydawnictwo Helion

     

 

Patroni Medialni

 
       

 

Kontakt z Organizatorem

Jeśli macie Państwo pytania odnośnie udziału lub współpracy podczas konferencji serdecznie zachęcamy do kontaktu:

Agnieszka Zając
Koordynator Projektu


tel. +48 725 792 690
e-mail: agnieszka.zajac@successpoint.pl