Dołącz do nas na FB

Szkolenie ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej zarządzania jakością w środowisku IT oraz praktyczna nauka podstaw planowania i sterowania jakością w projekcie informatycznym – od ustalenia planu zarządzania jakością, poprzez kontrolę jakości i wreszcie – po doskonalenie jakości.
Szkolenie oparte jest na podejściu reprezentowanym przez PMBOK (ang. Project Management Body of Knowledge) oraz ISO 9001: 2008 System zarządzania jakością, posiłkując się zasadami zaczerpniętymi z prac E. Deminga oraz podejścia TQM.

 

Zarządzanie jakością w IT
28 - 29 listopada 2017 r. | Warszawa


CEL SZKOLENIA:
- Praktyczna nauka podstawowych aspektów zarządzania jakością: głównych procesów, metod i technik zarządzania jakością procesów i produktów
- Wskazanie znaczenia zarządzania jakością zarówno dla powodzenia projektu, jak i zwiększenia efektywności organizacji
- Dostarczenie środków do wdrożenia podstawowych czynności zarządzania jakością w organizacji

Uczestnicy nabędą umiejętności umożliwiających osiągnięcie następujących korzyści:
Zmiana podejścia na pro-jakościowe – uświadomienie sobie, że jakość można planować i nią sterować, nie tylko kontrolować
Nauka prostych narzędzi wspierających prace projektowe i zwiększających jakość dostarczanych produktów
Szansa poszerzenia posiadanych aktualnie kompetencji o obszar zarządzania jakością
Wskazanie źródeł do dalszej nauki
 

WYMAGANIA
1. Podstawowa znajomość procesu wytwarzania oprogramowania.
2. Znajomość podstawowej terminologii branżowej IT.


PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie do zarządzania jakością
1.1. Przedmiot zainteresowania – jakość. Definicje i interpretacje
1.2. Krótka geneza zarządzania jakością
1.3. Czym jest zarządzanie jakością? Podstawowe czynności i ich cel – planowanie
jakości, zapewnienie jakości, kontrola jakości, doskonalenie jakości
1.4. Zarządzanie jakością a projekty IT – zakres oddziaływania, produkty, typowe
czynności
1.5. System zarządzania jakością – czemu służy, jak go tworzyć? ISO 9001: 2008
1.6. TQM – zarządzanie przez cele
1.7. Zasady Deminga
1.8. Źródła wiedzy o zarządzaniu jakością
2. Planowanie jakości
2.1. Planowanie jakości. Jak zacząć? Informacje wejściowe i produkty czynności
planowania jakości.
2.2. Ustalanie celów jakościowych
2.3. Techniki planowania jakości
2.4. Plan zarządzania jakością
2.5. Warsztat: planowanie jakości dla wybranego projektu oraz opracowanie planu
zarządzania jakością
3. Zapewnienie jakości
3.1. Zapewnienie jakości. Jak zacząć? Informacje wejściowe i produkty czynności
zapewnienia jakości.
3.2. Techniki i narzędzia zapewnienia jakości
3.3. Warsztat: opracowanie FMEA dla wybranego problemu
4. Kontrola jakości
4.1. Kontrola jakości. Jak zacząć? Informacje wejściowe i produkty czynności kontoroli
jakości.
4.2. Techniki i narzędzia kontroli jakości
4.3. Warsztat: przeprowadzenie kontroli jakości wybranego produktu. Dokumentacja
i analiza odchyleń. Dokumentacja rekomendacji i działań korygujących
5. Doskonalenie jakości
5.1. Doskonalenie jakości. Jak zacząć? Informacje wejściowe i produkty czynności
doskonalenia jakości.
5.2. Modele doskonalenia jakości
5.3. Techniki i narzędzia doskonalenia jakości
5.4. Warsztat: zastosowanie technik doskonalenia jakości – PDCA, RCA, diagram
Ishikawy
5.5. Warsztat: zastosowanie elementów wybranego modelu doskonalenia jakością
6. Podsumowanie
 

ADRESACI SZKOLENIA:
1. Kierownicy zapewnienia jakości pragnący poznać podstawowy warsztat pracy
osoby zajmującej się zarządzaniem jakością;
2. Kierownicy projektów IT pragnący poszerzyć swoje kompetencje o umiejętności
planowania i sterowania jakością;
3. Testerzy oprogramowania pragnący poszerzyć swoje umiejętności w kierunku
planowania i sterowania jakością
4. Osoby, których praca wymaga podstawowych kompetencji w obszarze
zarządzania jakością – pracownicy wsparcia systemów działających produkcyjnie,
osoby planujące produkty i usługi, analitycy biznesowi i systemowi;
5. Osoby pracujące w branży IT i chcące poznać podstawy zarządzania jakością.
 

PARAMETRY SZKOLENIA
Czas trwania: 2 DNI

Szkolenie jest prowadzone w języku polskim z wykorzystaniem terminologii angielskiej.
Szkolenie ma formę wykładu połączonego z ćwiczeniami praktycznymi.

CENA SZKOLENIA:

      1190 zł + 23% VAT - cena obowiązuje do 6 listopada
      1390 zł + 23% VAT - cena obowiązuje po 6 listopada
 

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat udziału w szkoleniu.

 

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw  autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub  elementów w  celach czerpania korzyści  majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego powstałe w wyniku niniejszego zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za udział w szkoleniu na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy SuccessPoint Sp. z o.o., nr: 43 1160 2202 0000 0001 8257 9735.

Uczestnictwo w szkoleniu możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi i będzie powiększona o należny podatek VAT.

Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzone zostanie elektronicznie na wskazany w formularzu adres e-mail.

Zamawiającego i stanowi zawarcie umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem przystąpienia do realizacji umowy. SuccessPoint Sp. z o. o. ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie. Niestawienie się zamawiającego lub osób przez niego wskazanych do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty.

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SuccessPoint Sp. zo.o., Warszawa, ul. Barkocińska 6, danych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszenia, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie prowadzonej przez SuccessPoint Sp. z o.o. działalności gospodarczej (marketingowej) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r.

Wyrażam również zgodę zgodę na umieszczenie danych w bazie adresowej SuccessPoint Sp. z o.o., zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia oraz na przekazanie danych teleadresowych partnerom / sponsorom konferencji / szkolenia.

Trener

Piotr Ślęzak


Jestem ekspertem działającym na styku biznesu i IT. Na co dzień działam jako manager i trener, prowadzący i realizujący złożone projekty doradcze i wdrożeniowe, szkolenia i warsztaty z zagadnień współpracy biznesu i IT. W swojej karierze założyłem takie organizacje jak Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych CORRSE, CORRSE Education, ForProgress czy Oxford Acoustic. Od wielu lat jestem członkiem Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych, Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań i rad programowych wielu konferencji.

Od kilkunastu lat zajmuję się tematyką rozwiązań IT i ich wsparciem dla biznesu. Koncentruję się na propagowaniu przekładania teorii metodycznych na praktykę. Od zawsze kieruję się biznesowym zastosowaniem dostarczanych rozwiązań. Jestem ogromnym zwolennikiem dopasowywania narzędzi do organizacji a nie odwrotnie.
W swoich działaniach przedkładam ludzi i współpracę między nimi ponad procedury, standardy i narzędzia.

Doradzałem firmom z całego świata takim jak PZU, Link4, GDII, Plus, Orange, T-Mobile, Netia, Play, Ericsson, Narodowy Bank Polski, BNP Paribas, PKO BP, Pekao SA, ABB, Sabre, Chèque Déjeuner, Delphi Automotive, Tieto, IDG, Wojskowa Akademia Techniczna oraz instytucjom rządowym np. Ministerstwu Finansów, Izbom Skarbowym, Izbom Celnym czy Agencji Rynku Rolnego.
Regularnie występuję na najważniejszych konferencjach dotyczących innowacyjności i jakości w IT.

Kontakt z Organizatorem

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób z firmy istnieje możliwość negocjacji ceny.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:

tel. +48 725 792 690
e-mail: maria.moskala@successpoint.pl