Dołącz do nas na FB

Komunikat

Rejestracja na to wydarzenie jest zamknięta.

RODO w praktyce - działania placówek ochrony zdrowia
szkolenie w godzinach 9:00-17:00
 

Zapytaj o szkolenie zamknięte
biuro@successpoint.pl
      
 

 

W dniu 25 maja 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane potocznie RODO.
Od tej daty placówki medyczne są zobowiązane do stosowania regulacji
prawnych wynikających z rozporządzenia unijnego.

Rozporządzenie wprowadza bardzo liczne zmiany w zakresie zasad ochrony danych osobowych
osób fizycznych. Z punktu widzenia funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą zagadnienie to ma charakter kluczowy, albowiem placówki te przetwarzają szczególnie wrażliwe dane, dotyczące zdrowia, którym RODO nadaje bardzo szczególny status.


Cele szkolenia:
Głównym  celem  niniejszego  szkolenia  jest  zapoznanie  uczestników  z nowymi  unijnymi  regulacjami
prawnymi  w zakresie ochrony danych osobowych i zestawienie ich  z niezbędnymi działaniami dostosowawczymi.
Szkolenie kładzie  nacisk na praktyczny  aspekt  przygotowania  placówki  medycznej do nowych
przepisów  i  obejmuje  warsztaty  praktyczne  dotyczące  zasad  i  technik  opracowywania 
niezbędnych dokumentów, a także podejmowania innych czynności
, w sposób zgodny z RODO.
Szczególny nacisk położony został na nowe instytucje dotyczące ochrony danych osobowych
w jednostkach ochrony zdrowia, takie jak obowiązek zgłaszania naruszeń oraz analizę ryzyka.
Wiedza uzyskana podczas szkolenia, poparta warsztatem praktycznym niewątpliwie
stanowić będzie cenne wsparcie dla podejmowanych czynności przygotowawczych.


Adresaci szkolenia:
Szkolenie kierowane jest do szeroko rozumianej grupy managerów ochrony zdrowia, zarówno publicznych jak i prywatnych placówek medycznych, dyrektorów / kierowników podmiotów  leczniczych, członków  zarządów spółek  kapitałowych  prowadzących placówki medyczne oraz osób zarządzających grupowymi i indywidualnymi praktykami zawodowymi, a także osób wykonujących zawody medyczne oraz kierowników poszczególnych działów i sekcji odpowiadających za bezpieczeństwo danych osobowych
w jednostkach ochrony zdrowia.

Sposób prowadzenia:
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, która następnie zostanie przekazana jego uczestnikom. Uczestnicy otrzymają również  po szkoleniu  materiały  wypracowane w trakcie  warsztatów  praktycznych. Omawiane  zagadnienia  ilustrowane  będą z zastosowaniem przykładów z praktyki. Aktywny udział osób uczestniczących zapewnić ma między innymi wspólna analiza problemów, które mogą wystąpić w praktyce działania placówek medycznych oraz czas na dyskusję. Prowadzący pozostaje do dyspozycji uczestników w zakresie pytań indywidualnych jak i grupowych.

Program szkolenia:

Cześć 1: Czym jest RODO? - wprowadzenie
1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych - przegląd aktów prawnych.
   ● rozporządzenie unijne (RODO) - wejście w życie a stosowanie,
   ● ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,
2. Regulacje unijne a regulacje krajowe
   ● zakres stosowania nowych przepisów unijnych i krajowych,
   ● sprzeczność przepisów - co wtedy?
3. Zakres stosowania rozporządzenia unijnego.
   ● zakres przedmiotowy,
   ● zakres podmiotowy,
   ● zakres terytorialny,
4. Pojęcie danych osobowych oraz danych medycznych - zakres i różnice
   ● dane osobowe - podstawowe i sensytywne,
   ● dane medyczne - definicja i rodzaje,
5. Przegląd podstawowych definicji RODO i ich znaczenie dla placówek medycznych.
   ● przetwarzanie,
   ● administrator danych,
   ● podmiot przetwarzający,
   ● odbiorca,
   ● dane dotyczące zdrowia,
       i inne,
6. Ogólne zasady ochrony danych osobowych.
   ● działanie zgodne z prawem,
   ● ograniczenie celu,
   ● minimalizacja danych,
   ● prawidłowość,
   ● ograniczenie przechowywania,
   ● integralność i poufność
   ● rozliczalność
7. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane.
   ● prawo dostępu,
   ● prawo sprostowania,
   ● prawo do ograniczenia przetwarzania,
   ● wyłączenia niektórych praw w ramach funkcjonowania jednostek opieki zdrowotnej,
8. Inspektor ochrony danych w placówce medycznej.
   ● wymóg powołania - kiedy, gdzie, jak?
   ● charakterystyka ogólna,

Część 2: Praktyczne przygotowanie do RODO
9. Obowiązek informacyjny - realizacja w praktyce
   ● zakres i sposoby realizacji - uwagi praktyczne,
   ● przygotowanie przykładowych klauzul informacyjnych - warsztat praktyczny
       ◦ pacjenci,
       ◦ pracownicy i współpracownicy,
       ◦ kandydaci do pracy,
10. Bezpieczeństwo danych osobowych
   ● polityka ochrony danych - zakres i znaczenie,
   ● środki bezpieczeństwa danych - podział i rodzaje,
   ● powierzenie przetwarzania danych - istota i wyjątki,
   ● upoważnienie do przetwarzania danych - praktyczne przygotowanie,
11. Naruszenie zasad bezpieczeństwa
   ● istota i znaczenie,
   ● naruszenie a incydent,
   ● postępowanie w przypadku naruszenia - warsztat praktyczny,
12. Rejestrowanie czynności przetwarzania
   ● istota rejestru czynności przetwarzania,
   ● prowadzenie rejestru - warsztat praktyczny,
13. Pojęcie ryzyka w jednostkach ochrony zdrowia
   ● proces analizy ryzyka - znaczenie dla placówek medycznych,
   ● ocena skutków dla ochrony danych - warsztat praktyczny,
14. Analiza problemów i dyskusja.

Korzyści szkolenia:
   ● uzyskanie kompleksowej wiedzy dotyczącej zmian w prawie wynikających z RODO,
   ● uzyskanie wiedzy pozwalającej na odpowiednie przygotowanie placówek medycznych,
      w tym wdrożenie dokumentacji ochrony danych osobowych, szkolenie personelu,
   ● uzyskanie wiedzy dotyczącej praktycznych skutków nowych regulacji

Czas trwania szkolenia: 1 dzień

Cena udziału w szkoleniu otwartym:   

600 zł + 23% VAT 

* w przypadku organizacji szkolenia zamkniętego lub zgłoszenia większej liczby osób z firmy,
   możliwość negocjacji ceny

W przypadku szkoleń zamkniętych istnieje możliwość dostosowania zakresu szkolenia do poziomu
wiedzy i potrzeb uczestników.
Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat udziału.
W cenie szkolenia otwartego lunch i przerwy kawowe.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:
tel.: +48 720 911 820
e-mail: biuro@successpoint.pl

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie
z przepisami prawa autorskiego.  Przywłaszczenie  sobie praw  autorskich, kopiowanie, powielanie oraz
wykorzystywanie całości  lub  elementów w  celach czerpania korzyści  majątkowych bez zgody autora
jest zabronione.

Trener

Maciej Łokaj 

radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego. Specjalista w zakresie obsługi prawnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ekspert prawa medycznego wiodącego wydawnictwa prawniczego na rynku europejskim - Wolters Kluwer. Doświadczenie zdobywał uczestnicząc w obsłudze prawnej dużych placówek ochrony zdrowia, m. in. szpitali klinicznych, a także medycznych towarzystw naukowych oraz lekarskich praktyk zawodowych. Szkoleniowiec i prelegent podczas zjazdów i konferencji managerów ochrony zdrowia i lekarzy.
Autor licznych opracowań z zakresu prawa ochrony zdrowia.