Dołącz do nas na FB

Szkolenie jest praktyczną nauką modelowania procesów biznesowych przy użyciu notacji BPMN. Szkolenie obejmuje podstawy teoretyczne niezbędne do zrozumienia składników notacji i zasad jej stosowania oraz część warsztatową umożliwiającą zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Każdy omawiany element notacji jest zobrazowany praktycznym przykładem a szkolenie uzupełnia seria ćwiczeń warsztatowych mających na celu naukę tworzenia pełnych modeli procesów biznesowych z wykorzystaniem dostępnych elementów notacji BPMN.
 

Modelowanie w BPMN
godziny szkolenia: 9:00-17:00CEL SZKOLENIA:

- Przedstawienie znaczenia modelowania procesów biznesowych dla usprawnienia działalności organizacji
- Praktyczna nauka modelowania procesów biznesowych w BPMN przy użyciu wsparcia narzędziowego
- Dostarczenie środków do wdrożenia modelowania biznesowego w organizacji

Uczestnicy nabędą umiejętności umożliwiających osiągnięcie następujących korzyści:
Potencjał zwiększenia efektywności działania organizacji poprzez projektowanie optymalnych przepływów biznesowych
Redukcja kosztów działalności operacyjnej poprzez zapewnienie przejrzystości i powtarzalności działań
Wsparcie realizacji projektów informatycznych poprzez dostarczenie wyczerpujących opisów funkcjonowania organizacji


WYMAGANIA

1. Podstawowa znajomość podstaw zarządzania procesowego.
2. Umiejętność obsługi narzędzi CASE (BizAgi, inne wybrane przez klienta)


PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do modelowania procesów biznesowych
1.1. Jak funkcjonuje organizacja?
1.2. Czym jest proces biznesowy?
2. Metody opisu procesów biznesowych
3. Notacja BPMN – podstawy
3.1. Wprowadzenie do notacji
3.2. Rodzaje procesów
3.3. Elementy diagramu
3.4. Przepływy
4. Zadania (czynności)
4.1. Notacja BPMN – bramki
4.2. Notacja BPMN – zdarzenia
4.3. Notacja BPMN – transakcje
4.4. Notacja BPMN – pętle i wiele instancji
5. Warsztat
5.1. Opracowanie modelu procesu biznesowego przy użyciu podstawowych
omówionych elementów notacji
5.2. Rozwinięcie opracowanych modeli procesu biznesowego przy użyciu
zaawansowanych elementów notacji
6. Podsumowanie

 

ADRESACI SZKOLENIA:

1. analitycy systemowi i biznesowi,
2. inżynierowie oprogramowania,
3. osoby planujących rozwój kariery zawodowej w kierunku analizy systemowej/biznesowej,
4. pracownicy urzędów, ministerstw, administracji publicznej etc. zaangażowani w prace nad rozwijaniem, utrzymywaniem, modyfikacją systemów IT i optymalizacją procesów biznesowych


PARAMETRY SZKOLENIA
Czas trwania: 1 DZIEŃ

Warsztaty prowadzone są z użyciem narzędzia do modelowania procesów biznesowych (BizAgi).
Szkolenie jest prowadzone w języku polskim z wykorzystaniem terminologii angielskiej.
Szkolenie ma formę wykładu połączonego z ćwiczeniami praktycznymi.


CENA SZKOLENIA:

      950 zł + 23% VAT - cena obowiązuje do 1 grudnia
    1 190 zł + 23% VAT - cena obowiązuje od 2 grudnia
 

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat udziału w szkoleniu.

 

***
Wszystkie projekty i publikowane na stronie treści są własnością spółki  i podlegają ochronione zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Przywłaszczenie sobie praw  autorskich, kopiowanie, powielanie oraz wykorzystywanie całości lub  elementów w  celach czerpania korzyści  majątkowych bez zgody autora jest zabronione.

Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego powstałe w wyniku niniejszego zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za udział w szkoleniu na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy SuccessPoint Sp. z o.o., nr: 43 1160 2202 0000 0001 8257 9735.

Uczestnictwo w szkoleniu możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi i będzie powiększona o należny podatek VAT.

Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzone zostanie elektronicznie na wskazany w formularzu adres e-mail.

Zamawiającego i stanowi zawarcie umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem przystąpienia do realizacji umowy. SuccessPoint Sp. z o. o. ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie. Niestawienie się zamawiającego lub osób przez niego wskazanych do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy, nie zwalnia z zapłaty.

Formularz fax do pobrania

Przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SuccessPoint Sp. zo.o., Warszawa, ul. Barkocińska 6, danych zawartych w niniejszym formularzu zgłoszenia, w myśl przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie prowadzonej przez SuccessPoint Sp. z o.o. działalności gospodarczej (marketingowej) oraz zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną, która weszła w życie 10.03.2003 r.

Wyrażam również zgodę zgodę na umieszczenie danych w bazie adresowej SuccessPoint Sp. z o.o., zachowując prawo do ich wglądu, poprawiania lub usunięcia oraz na przekazanie danych teleadresowych partnerom / sponsorom konferencji / szkolenia.

Trener

Piotr Ślęzak


Jestem ekspertem działającym na styku biznesu i IT. Na co dzień działam jako manager i trener, prowadzący i realizujący złożone projekty doradcze i wdrożeniowe, szkolenia i warsztaty z zagadnień współpracy biznesu i IT. W swojej karierze założyłem takie organizacje jak Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych CORRSE, CORRSE Education, ForProgress czy Oxford Acoustic. Od wielu lat jestem członkiem Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych, Stowarzyszenia Inżynierii Wymagań i rad programowych wielu konferencji.

Od kilkunastu lat zajmuję się tematyką rozwiązań IT i ich wsparciem dla biznesu. Koncentruję się na propagowaniu przekładania teorii metodycznych na praktykę. Od zawsze kieruję się biznesowym zastosowaniem dostarczanych rozwiązań. Jestem ogromnym zwolennikiem dopasowywania narzędzi do organizacji a nie odwrotnie.
W swoich działaniach przedkładam ludzi i współpracę między nimi ponad procedury, standardy i narzędzia.

Doradzałem firmom z całego świata takim jak PZU, Link4, GDII, Plus, Orange, T-Mobile, Netia, Play, Ericsson, Narodowy Bank Polski, BNP Paribas, PKO BP, Pekao SA, ABB, Sabre, Chèque Déjeuner, Delphi Automotive, Tieto, IDG, Wojskowa Akademia Techniczna oraz instytucjom rządowym np. Ministerstwu Finansów, Izbom Skarbowym, Izbom Celnym czy Agencji Rynku Rolnego.
Regularnie występuję na najważniejszych konferencjach dotyczących innowacyjności i jakości w IT.

Kontakt z Organizatorem

W przypadku zgłoszenia większej ilości osób z firmy istnieje możliwość negocjacji ceny.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania zachęcam do kontaktu:

tel. +48 725 792 690
e-mail: maria.moskala@successpoint.pl